>> شماره 27

آرزوی جاودانگی و جاودانگیِ آرزومندی / واقف کاشفی

اپیزود اول یا همان عنوان عکس: زیگفرید

...زیگفرید شاهزاده‌ی آلمانی، سقری را به انتهای دنیا آغاز می‌کند و در آنجا به غاری ژرف می‌رسد.

درون غار گنجینه‌ای وجود دارد به نام «طلای راین». از این گنجینه اژدهایی به نام «فافنیر» محافظت می‌کند...