>> شماره 46

آرزوهای بزرگ

15 سال از تشکیل انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران می‌گذرد. این تشکل از ابتدای شکل‌گیری اهدافی را برای خود تعریف کرده که در اساسنامه انجمن به تفصیل شرح داده شده است. این اهداف از امور صنفی مربوط به اعضای خود تا فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی را شامل می‌شود. طی این سال‌ها انجمن صنفی 5 دوره سه ساله را با هیأت‌مدیره‌های مختلف تجربه کرده است که حاصل آن وضعیت کنونی است که هرچند فراز و فرودهای زیادی داشته، هنوز سرپاست و به حیات خود ادامه می‌دهد. اما به نظر می‌رسد هنوز تعریف مشخصی در نزد اعضا و هیأت‌مدیره‌های خود به دست نیاورده تا آنجا که یک سؤال مهم طی این سال‌ها در ذهن بی‌پاسخ مانده که به راستی وظایف انجمن در قبال اعضای خود و حرفه گرافیک چیست؟ آیا تنها باید در جهت رفع نیازهای صنفی اعضای خود پیش برود و یا وظایف دیگری از جمله رشد و ارتقاء سطح کیفی گرافیک را نیز شامل می شود؟