>> شماره 41

آخر زمان / بابک احمدی

الیویه مسیان دو سال زندانی نازی‌ها بود، در اردوگاه گورلیتس در سیلسیا كه امروز در لهستان است. مسیان نه یهودی بود، نه كولی، نه چپ‌گرا، نه دمكرات، بل كاتولیكی سخت مؤمن بود، آهنگ‌سازی كه حتی از نگاه نازی‌ها جرم بزرگی نداشت، فقط جوانی سی و دو ساله بود، سرباز ارتش شكست‌خورده فرانسه. اواخر 1940 وقتی تازه به زندان افتاده بود كوارتتی نسبتاً طولانی در هشت موومان برای ویولون، ویولونسل، پیانو و كلارینت ساخت به نام Quatour pourla fin du temps یا كوارتت برای آخر زمان. مسیان نام كوارتت را «آخر زمان» نگذاشت، این‌جا واژه «برای» اهمیت تعیین‌كننده‌ای دارد. كوارتت به آخر زمان تقدیم شده است. تجربه مؤمنی است كه آخر زمان را بنا به «مكاشفه یوحنای قدیس» در عهد جدید می‌شناسد و از نسبت رستگاری روح با زندگی زمینی یاد می‌كند. هر هشت موومان كوارتت عنوان‌های دینی دارند و هریك از آنها را می‌توان با ارجاع به كتاب مقدس معنا كرد.