29

آخرالزمان در نفت / هانس میشل کوتزل / گلاره خوشگذران

این درام هم مثل هر نمایش استادانه‌ای از سه پرده تشکیل شده‌است و ما در آغاز پرده‌ی سوم آن هستیم. آوریل سال 1991 است و هیچکس نمیداند پایان این پرده چیست...