16

آئورا. بنیامین، سانتاگ، بارت / فرشید آذرنگ

ذکر نام والتر بنیامین (1940-1892)، سوزان سانتاگ (2005-1932) و رولان بارت (80-1915) در بحث کنونی، مشخصاً به نقش و اهمیت آنها در نظریه عکاسی و هنر اشاره دارد و تلویحاً به رابطه احتمالی‌شان. شاید اولین رابطه و وجه اشتراک‌شان این است که هیچ کدام به« عکاس» نپرداخته‌اند؛ احتمالاً به این خاطر که هیچکدام تجربۀ عکاسی کردن نداشته‌اند. اما چه ‌بسا دلیل اصلی این باشد که بحث آنها، بحثی زیباشناختی و در چارچوب مسائل و دغدغه‌های تاریخ هنر نیست. بنیامین، عکاسی را به مثابۀ رسانه مدنظر قرار می‌دهد؛ سانتاگ بر تأثیر اجتماعی عکس و عکاسی، کاربرد آنها و نقش فرهنگی‌شان متمرکز می‌شود؛ بارت هم به بیننده و دریافت او می‌پردازد. ...