/ /
«هندسه»‌ای با مسئولیت محدود؛ نقد نمایشگاه محمد خلیلی
/