گفتگو با مهری بهفر، مولف کتاب «تصحیح و شرح یکایک ابیات شاهنامه فردوسی»

مهری بهفر
مهری بهفر

گفتگو با مهری بهفر درباره تالیف کتاب «تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات شاهنامه فردوسی»