گفتگو با مهری بهفر درباره تالیف کتاب «تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات شاهنامه فردوسی»

در صورت بروز مشکل در اجرای ویدیو، در صفحه‌ی آپارات حرفه: هنرمند آن را ببینید.

در صورت بروز مشکل در اجرای ویدیو، در صفحه‌ی آپارات حرفه: هنرمند آن را ببینید.

در صورت بروز مشکل در اجرای ویدیو، در صفحه‌ی آپارات حرفه: هنرمند آن را ببینید.

در صورت بروز مشکل در اجرای ویدیو، در صفحه‌ی آپارات حرفه: هنرمند آن را ببینید.


*تهیه‌ی کتاب «تصحیح و شرح یکایک ابیات شاهنامه فردوسی»*