نسخه‌های دیجیتال

نسخه‌های دیجیتال

فصلنامه‌ی ۷۷

زبان و تصویر (۴)/ دوریس سال‌سدو/ درباره‌ی ارزش زیبایی‌شناختی/ درس‌گفتار نهم تاریخ هنر و فرهنگ ایران/ نقد نمایشگاه

فصلنامه‌ی ۷۶

زبان و تصویر (3)/ بیماری‌های همه‌گیر/ ما و تجربه‌ی کرونا/ آیینه و تصویر/ درس‌گفتار هشتم تاریخ هنر و فرهنگ ایران/ آریاسپ دادبه

فصلنامه‌ی ۷۵

زبان و تصویر (۲)/ الکس کُلویل/ درس‌گفتار هفتم تاریخ هنر و فرهنگ ایران/ نقد نمایشگاه

فصلنامه‌ی ۷۴

زبان و تصویر (۱)/ واکر اونز/ درس‌گفتار ششم تاریخ هنر و فرهنگ ایران (زمینه‌های مکتب پارسی)