نسخه‌های دیجیتال

نسخه‌های دیجیتال

مـجموعه مقالات رویین پاکباز در مجله‌ی حرفه:هنرمند

زبان و تصویر (۱)/ واکر اونز/ درس‌گفتار ششم تاریخ هنر و فرهنگ ایران (زمینه‌های مکتب پارسی)

زبان و تصویر (۲)/ الکس کُلویل/ درس‌گفتار هفتم تاریخ هنر و فرهنگ ایران/ نقد نمایشگاه

زبان و تصویر (۳)/ بیماری‌های همه‌گیر/ ما و تجربه‌ی کرونا/ آیینه و تصویر/ درس‌گفتار هشتم تاریخ هنر و فرهنگ ایران/ آریاسپ دادبه

زبان و تصویر (۴)/ دوریس سال‌سدو/ درباره‌ی ارزش زیبایی‌شناختی/ درس‌گفتار نهم تاریخ هنر و فرهنگ ایران/ نقد نمایشگاه

ویژه‌نامه‌ی گرافیک دیزاین

ویژه‌نامه‌ی گرافیک و تبلیغات

ویژه‌نامه‌ی تصویرسازی

بهترین عکس‌های عمر ما