تیم حرفه: هنرمند

صاحب امتیاز: مؤسسه‌ غیرتجاری حرفه هنرمند زمان نو
مدیر مسئول: ایمان افسریان
گروه دبیران: ایمان افسریان، مجید اخگر، علیرضا رضایی‌اقدم، هدا اربابی
سایت: علیرضا رضایی‌اقدم، فاطمه موحدنژاد، فروغ خبیری، محمدرضا ربیعی، لیلا طباطبایی یزدی، فرنوش جندقیان، مریم مظفری، سحر عابدینی

شبکه‌های اجتماعی: زهرا صالحی، فرنوش جندقیان، مسلم خضری، علی معتمدی
مدیر اجرایی: صحرا محمدیان پورامجدیان
مدیر هنری: پریسا امتعلی

ویراستار و نمونه‌خوان: مریم مظفری

مدیرمالی: نگار مختاری
مدیر فروش: نیلوفر فرهود
سازمان آگهی‌ها: شیوا خالصی، عسل نقی‌زاده
مدیریت تولید: شرکت چاپ و نشر هنر معاصر