انتشارات حرفه هنرمند


ویژه نامه "هنر ما زیر نگاه دیگری"
عنوان این ویژه نامه "زیر نگاه دیگری" اشاره به موقعیت ویژه ی امروزین ماست که در آن نه تنها از وجود "دیگری" غرب آگاهیم بلکه گاه هویت خود را به صورت ابژه ای مورد شناسایی او باز می شناسیم.
مقالات در سه دسته بندی بزرگ تنظیم شده اند که در مواردی فصل مشترک های اساسی با هم دارند:
_ هنر معاصر ایران و ارتباط و تاثیرگیری اش از نگاه "دیگری"
_ مباحث نظری پیرامون اوریانتالیسم و مفاهیم "خود" و "دیگری".
_ تاریخچه ای مختصر از انعکاس شرق ( و به طور خاص ایران) در سنت تصویری مغرب زمین.
به علاوه سالشماری که ضمیمه ای شماره است و دورنمایی بسیار کلی از روند شناخت مغرب زمین از ایران در بازه زمانی گسترده ترسیم می کند.
مجموعه مقالات گردآوری شده انعکاس دیدگاه های متفاوت و گاه متضادی است که - بی نیاز از توضیح - لزوما با نقطه نظر حرفه : هنرمند یکسان نیستند و طیفی از گرایشات ذلت پندار تا پست مدرنیستی، راست تا چپ، اوریانتالیسم ادوارد سعید تا نقد آن، سیاح فرانسوی قرن 16 تا هنر گردان سوئیسی معاصر را در بر می گیرند.
هدف از کنار هم قرار دادن این مجموعه نه پوشش تمام آرائ موجود، نه شناخت کامل این پدیده و نه متقاعد کردن خواننده به یک نتیجه گیری خاص است. هدف شناخت، شناخت دیگری از ماست و انگیزه ی ما از این تلاش سه ساله، فراهم آوردن فرصتی برای اندیشیدن به این شناخت شناسی است که آگاهی از آن می تواند ما را در رهایی از انواع هویت های ایدئولوژیک، جعلی، انفعالی و ... که به نظر می رسد همچنان گرفتار -و حالا دیگر خسته از- آن هستیم، یاری کند.
ترس عقب ماندگی و مکانیسم دفاعی : ایمان افسریان

جهانی شدن ایرانی شدن : مجید اخگر

در راس نقطه تلاقی جهان ها : داریوش شایگان/ ترجمه : بهرنگ پورحسینی

اکنون زیر نگاه دیگری
پرده را کنار بزن : هومی ک . بابا / مجید اخگر

جهان تصاویر ایرانی از دیدرس بیگانه : شعله مصطفوی / ترجمه : مریم اطهاری

خواب عمیق هنر معاصر : سوزان وینچ / مریم اطهاری
بازار زیر نگاه دیگری: مریم عمرانی

شرق از غرب: گفتگو با شادی قدیریان
ساختن دیگری، تصدیق خود : گفتگو با مازیار اسلامی

هویت اثر، اثر هویت : محمد منصور هاشمی

اندیشه زیر نگاه دیگری
هنر ایرانی یا هنرمند ایرانی؟ : بهرنگ پور حسینی

شرق شناسی و آگاهی کاذب : علیرضا سیداحمدیان
وارونگی متوهم : آریاسپ دادبه

گزیده ای از شرق شناسی : لدوارد سعید / مجید اخگر
شرق شناسی و پس از آن : ایجاز احمد / محمدرضا یگانه دوست

یازده اشتباه رایج درباره هنر اسلامی : الیور لیامن / محمدرضا یگانه دوست
آن که مثل من هست ، آن که مثل من نیست : بابک احمدی

نقش فشار اسمزی در ناکارآمدی نهاد هنر : محمدرضا یگانه دوست
شرقی سازی های غربی : گفتگو با رویین پاکباز

ایران روی گراوور : زهرا بنی عامریان و هدی اربابی

گذشته زیر نگاه دیگری
ایران در اتاق تاریک : منا زهتابچی

آشنا در قاب بیگانه : نازنین داوری
ایران : معجزه بیابان : کیانا فرهودی
امپراطوری پارس
جنگ های صلیبی
استعمار
جنگ سرد
جنگ با تروریسم
ضمیمه : ما در نگاه دیگری
سالشمار 2500 سال وقایع موثر در شناخت دنیای غرب از ایران

این سالشمار به شکل گیری تصویر ایران در دنیای غرب –که با حجم تولیدات فکری و رسانه ای اش از جایی به بعد قابل تعمیم به "جهان" شده است- می پردازد. در بازه زمانی گسترده ای که از تاسیس شاهنشاهی پارس تا امروز را دربر می گیرد با کنار هم قرار دادن کشمکش ها، اکتشافات، پژوهش ها و تولیدات این پرسش را دنبال می کنیم که سیر شکل گیری این تصویر چگونه بوده است و در هر دوره از چه عوامل و اتفاقاتی تاثیر گرفته و با چه چالش هایی روبرو شده است.
تقسیم بندی دوره ها ( امپراطوری پارس، جنگ های صلیبی، استعمار، جنگ سرد و مبارزه با تروریسم) بر اساس جنگ ها صورت گرفته که شدید ترین نوع مواجه اند و به شکلی حاد ضرورت شناخت دیگری را به میان آورده و هر بار تغییراتی اساسی در مناسبات ایجاد کرده اند.
بنا بر این بود که به حوادث سیاسی، که موضوع اصلی این سالشمار نیست، تنها در حد کمک به درک فضای کلی پرداخته شود، اما چون بدون توجه به نقش پر رنگ معادلات قدرت فهم و توضیح رویداد های عرصه فرهنگ تقریبا ناممکن بود حالا می بینیم که بخش بزرگی را به خود اختصاص داده است.
هم چنین در این سالشمار به شکل گیری راه های ارتباطی، وسایل حمل و نقل و رسانه های جمعی از آن جهت که امکان جابجایی، خبر پراکنی، آگاهی و تبلیغات را دگرگون ساخته اند توجه شده است.
باید توجه داشت که به رابطه شناخت طرفین که علی الاصول می تواند رابطه ای دوسویه باشد در این سالشمار تنها به صورت یک سویه -یعنی شناخت تمدن غرب از ایران- پرداخته شده است. جای خالی رابطه معکوس، که بخش هایی از آن - نه کاملا با همین رویکرد- پیش از این در شماره 18 مجله آورده شده، را تنها اشاراتی مختصر پر می کند که خواننده هوشمند را متوجه سیر انفعالی شدن ما در این رابطه می سازد.
نباید نادیده گرفت که شناسایی ما توسط مغرب زمین بخشی از سیر درونی و طبیعی تمدن غرب بوده که بیش از هر چیز متاثر از اِلزامات، احتیاجات و مُقتضیات حیات درونی خود هر دوره بخشی از دیگریِ شرق را مورد توجه و مطالعه قرار داده و برجسته کرده است.
مجموع این فعالیت ها و مراودات تصویری پویا را شکل داده که از جایی در تاریخ توجه ما را به خود خوانده و حالا چون آینه ای در پیش روی ماست؛ ما برای بازشناسی خود هردَم ناگزیر از مراجعه به آن هستیم؛ از آن بسیار آموخته ایم؛ به آن مباهات کرده ایم؛ از آن گله مند شده ایم؛ و در مواقعی خود را با آن تطبیق داده ایم. برآمدن از پس چنین موقعیت ویژه ای بیش از هر چیز آگاهی می خواهد. امیدواریم این سالشمار، با تمام کاستی های حتمی و خطاهای احتمالی اش، در این راه نقشی داشته باشد.