انتشارات حرفه هنرمند


گرافیک و تبلیغات: فرشید مثقالی

تبلیغ: مایکل ارلهوف و تیموتی مارشال/ تایماز پور محمد، نیلوفر سرلتی
ویژه نامه گرافیک «تبلیغات»
تبلیغات، موضوع این ویژه نامه گرافیک است که پس از شماره 19 حرفه: هنرمند که پیرامون مسئله دیزاین بود، دومین ویژه نامه گرافیک ما محسوب می شود. قصد ما همچنان که وعده داده بودیم این است که هر چند شماره یکبار در ویژه نامه ای به یکی از مسائل رشته گرافیک بپردازیم. از تولیدات جامعه گرافیک ما مشخص است که فهم تبلیغات هم همچون فهم دیزاین برای جامعه گرافیک و سفارش دهندگان ما چندان که باید حاصل نشده است. چه در عرصه عمل و چه نظریه ما هنوز نسبت به غربی ها تالیفی در زمینه تبلیغات نداریم. کمک به این فهم، مهم ترین دغدغه ما در این شماره بوده است. هر چند که باز هم چون ویژه نامه دیزاین چاره ای نداشتیم جز کمک جستن از ترجمه. این که آیا تبلیغات قدرتی دارد و یا نه، این که در ایران سابقه اش به کجا می رسد، این که گرافیک دیزاین و تبلیغات به لحاظ ماهوی چه اشتراک و افتراقی دارند و بسیاری سئوال های حساس دیگر که در این ویژه نامه به آنها پرداخته شده است.
تبلیغات در خدمت فرهنگ یا برده اقتصاد: ندا فعلی

روند شیرین و مرموز تبلیغات: جراد.ج.تلیس/ غزل ثمین
القاء و شکل دادن باورها: آن سی.تایلر/ علی عامری مهابادی

ایدئولوژی و معنا در تولید آگهی های بازرگانی: ماتیو سر/ روبرت صافاریان

پل رند: آلن هارلبورت/ میثم سامان پور
هویت سازی تبلیغات فولکس واگن: فرانک روزم/ لیا خاچیکیان
تاثیر طنز در تبلیغات: مایکل جانسن / محمدرضا فرزاد

سیری اجمالی در تاریخ تبلیغات تجاری ایران از آغاز تا سال 1357: محمدرضا فرزاد

تاریخ تبلیغات ایران از زاویه ای دیگر: در گفت و با محسن میرزایی / مهدی سیفی

تصویر یک شرکت: اف. اچ. ک. هنریون / میثم سامان پور
اینجا، چه خبره؟ جوان توبیاس/ امین طلاچیان

1. نگاهی به تبلیغات و عملکرد آژانس تبلیغاتی: الن کریف / کیانا فرهودی

2. نگاهی به بخش های کاربردی یک آژانس تبلیغاتی: الن کریف / کیانا فرهودی

پیام های میانجی: سوال دلگروغلو یاوز/ علی اتحاد

نگاهی به عملکرد عکس های متحرک-تبلیغات،ترافیک و مناظر شهری: پاسی کولهونن / خداداد موقر

نگاهی به سیستم کنترل تبلیغات شهری: محمدرضا بقاپور

آیا دیزاین همان تبلیغات است؟ کوئنتین نیوآرک / فاطمه کاوندی

وضعیت ظاهر برگه رای در امریکا: جی فیلیپ ویلیامز/ میثم سامان پور

پیام با مسئله قیمت سر و کار دارد: مایکل جانسون / علی عامری مهابادی
گلیزر؛ از موراندی تا پیکاسو: براد هالند / حمیدرضا کرمی

لوگوی ام.تی.وی: استیون هلر / روبرت صافاریان

معضل روز گروند هاگ: مایکل جانسون / حمیدرضا کرمی

بیان مبتنی بر تصویر در گرافیک دیزاین و تبلیغات: کیانوش غریب پور