انتشارات حرفه هنرمند
قمر در عقرب
نويسنده : شرمین نادری
یا چگونه تاریخ، حال ما را عوض می‌کند

درباره نویسندگان تاریخ حقیقت ناگفته و مهمی البته وجود دارد. اینکه تاریخ را کلی آدم نگران می‌نویسند. کسانی که جزئیات قصه را بی‌اهمیت جلوه می‌دهند. برایشان فقط مرگ‌ها و بر تخت نشستن‌ها و از تخت فروافتادن‌ها مهم است. خیلی که دقیق باشند روز و ماه را هم ضمیمه تاریخ‌نگاری‌شان می‌کنند. آنها باور ندارند که ناهار معده‌آزار سر ظهر و شوخی بی‌هنگام ملیجک ممکن است در فرمان قتلی نقش داشته باشد. آنها با این بی‌دقتی‌شان، ما را از کشف خیلی ظرایف محروم کرده‌اند. تا وقتی اهمیت این جزئیات را انکار می‌کنیم ناچاریم به اشتباهات و ناگزیریم به جنون‌های لحظه‌ای.
کار کارستان شرمین نادری همین است. قصه‌های تاریخ‌نگاران عبوس را گذاشته برای اهلش. او گشته و مجموعه جذابی از جزئیات وقایع صد سال اخیر پیدا کرده. از دوره فتحعلی‌شاه تا سال‌های 1330.