انتشارات حرفه هنرمند
تو مشغول مردن ات بودی
مترجم : محمدرضا فرزاد
گزیده ای از شعر و عکس

در کتاب "تو مشغول مردنت بودی" می توان گزیده هشتاد شعرعاشقانه و سوگوار ازگنجینه شعر مدرن جهان را در همنشینی با عکس هایی از بزرگان عکاسی جهان یافت. این ضیافت بدیع واژگان و تصاویر، کوششی است در باز آفرینی لحظات دلنشین و زود آشنای اندوه و شادی شما.