انتشارات حرفه هنرمند
درباره نگاه به عکس ها
نويسنده : گفتگوی بیل جی و دیوید هورن
مترجم : محسن بایرام نژاد